laatste aanpassing: 30/07/2023

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Veerle Vanassche, onderneming van natuurlijk persoon met als handelsnaam Filovest, gevestigd te Matenstraat 10, Aartselaar 2630 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0789.515.761

Je kan ons contacteren per mail (veerle@invertrouwen.be) of per telefoon (0477 07 98 89).

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat uitgaat van ons en elke overeenkomst tussen ons en  particuliere klanten en professionele klanten (hierna: de “Klant”), al dan niet afgesloten via één van onze websites: www.dedoodleeft.be, www.invertrouwen.be. (hierna: de “Website”)

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, tenzij partijen anders en schriftelijk overeenkomen.

Indien en voor zover bijzondere voorwaarden zouden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten die we aanbieden dan hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds beschikbaar op onze Website.

Artikel 2 – Ons aanbod

Wij bieden coachings aan en organiseren workshops, evenementen, opleidingen en beurzen. Ons volledige aanbod is beschikbaar via onze Website. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Voor bedrijven kunnen ook workshops, evenementen, initiatieven en opleidingen op maat uitgewerkt worden, deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Artikel 3 – Webshop

3.1. Toegang

Onze webshop is beschikbaar via onze Website.

In onze webshop kan je tickets aankopen voor onze workshops, evenementen, opleidingen en beurzen.

3.3 Bestelproces

Om een ticket aan te kopen, voeg je het ticket toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens door. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een gelijkaardige vermelding. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.  

We bevestigen vervolgens je bestelling per mail van zodra we je betaling hebben ontvangen. Indien de uitgever van je bankkaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder zullen we niet aanvaarden of verwerken.  

 3.4. Herroepingsrecht

De particuliere klant (“consument”) heeft niet het recht om van de aankoop af te zien op basis van artikel VI.53, 12° Wetboek Economisch Recht dat voorziet in een uitzondering op het herroepingsrecht bij de aankoop van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

Artikel 4 – Wijziging en annulering

4.1. Coachings

Alle coachings gaan door op de met de Klant afgesproken datum en uur op de met de Klant afgesproken plaats. Omboeking is mogelijk tot 48 uur vóór aanvang van de coaching. Restitutie is evenwel niet mogelijk.

In geval van overmacht (zoals maar niet beperkt tot ziekte, files,…) behouden wij ons het recht voor om de ingeplande coaching sessie te annuleren, waarna wij met de Klant in onderling overleg een nieuwe datum zullen vastleggen.

In geval de klant zonder kennisgeving niet opdaagt  (“no show up”) is de sessie 100% betaalbaar en is geen terugbetaling mogelijk.

4.2. Workshops, evenementen,…

Deelname aan workshops, evenementen, opleidingen en beurzen kan niet geannuleerd noch omgeboekt nog terugbetaald worden.

Indien wij door overmacht genoodzaakt zijn om een workshop, evenement, opleiding of beurs te annuleren zullen wij zo snel als redelijkerwijze mogelijk een nieuwe datum voorstellen. Indien dat niet mogelijk is betalen wij de deelnameprijs integraal terug.

Artikel 5 – Facturen en betalingen

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum op volgend bankrekeningnummer: BE xxx KREDBEBB met het ordernummer als referentie.

Indien de Klant een bestelling plaatst via de webshop, kan de betaling gebeuren door gebruik te maken van volgende betaalmiddelen: overschrijving op rekening nummer BE xxx en betaling via de betaalmiddelen zoals aangegeven in de webshop.

Niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een interest van 1% per begonnen maand en een bijkomende schadevergoeding van 10% van de factuur met een minimum van 50 EUR, onverminderd juridische en andere kosten en schade. Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van ook maar één factuur worden alle openstaande, zelfs niet-vervallen bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Eventuele protesten op facturen dienen schriftelijk te gebeuren, binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen na ontvangst, met motivering van de redenen van de klacht.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op onze ideeën, concepten, ontwikkelingen, programma’s, trainingen, publicaties en elk ander werk behoren exclusief toe aan ons. De Klant zal ons onverwijld op de hoogte stellen van elke inbreuk door derden op onze intellectuele eigendomsrechten waarvan hij op de hoogte is.

Door toegang te krijgen tot onze trainingen, workshops, opleidingen en evenementen, verkrijgt de Klant het tijdelijk gebruiksrecht op de documenten die wij ter beschikking stellen, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor de duurtijd van de training, workshop, opleiding of evenement. Het is de Klant niet toegelaten om deze documenten verder te verspreiden, openbaar te maken, te commercialiseren, aan te passen en/of te vertalen zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

Artikel 7 – Garanties

Wij verbinden ons ertoe onze diensten, die als middelenverbintenissen worden beschouwd, op een professionele manier, met alle redelijke bekwaamheid en zorg te verlenen, in overeenstemming met de relevante normen en vereisten zoals gekend in de sector en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wetten.

De Klant begrijpt en aanvaardt dat het resultaat van een coaching volledig afhankelijk is van zijn/haar eigen capaciteiten, inspanningen en prestaties.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en verzekering

Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige indirecte en/of enige gevolgschade zoals gederfde omzet of winst, verhoging van operationele kosten, verlies van cliënteel door de Klant of derden in relatie tot de Klant.

In ieder geval zal onze totale aansprakelijkheid  altijd beperkt zijn tot directe schade en nooit meer bedragen dan de prijs die de Klant aan ons heeft betaald voor de diensten die direct aanleiding gaven tot de claim, met een maximum van 750 EUR per schadegeval.

Wij hebben een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij KBC met dekking voor België.

Artikel 9 – Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Veerle Vanassche, onderneming van natuurlijk persoon met als handelsnaam Filovest, gevestigd te Matenstraat 10, Aartselaar 2630 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0789.515.761 is de Verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens van de Klant zal verwerken conform de Privacy Policy beschikbaar via volgende link: https://dedoodleeft.be/privacy-voorwaarden.

Artikel 10 – Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de eventuele bijzondere voorwaarden uit ons aanbod de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten.

Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of offerte zo snel mogelijk op te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Als er binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden, kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel, die exclusief bevoegd is.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Meer informatie hierover is beschikbaar via de website van de betrokken dienst.